grafisch vormgeven extra

prijzen op maat

be apart
cursussen
pro trainingen
startdata
inschrijven
nieuws
informatie
links
impressies
korting
contact

home

 

Grafisch Vormgeven, 3-jarige opleiding
Extra informatie

 

 

code 652

Doelstelling opleiding Grafisch Vormgeven

Vormgeving d.m.v. idee, typografie, vorm en beeld, wordt in deze opleiding gezien als een onderdeel van visuele communicatie, dat wil zeggen: zorgen voor een zo goed mogelijke informatiepresentatie en informatieoverdracht, zowel van feiten als van gevoelens, verwerkt tot producten van de grafische- en communicatie industrie. Het doel is communicatie; overdracht van de boodschap in de ruimste zin des woords, media-onafhankelijk.

Het hoofdvak wordt door tenminste twee docenten gegeven, om een eenzijdige benadering te voorkomen. Noodzakelijk is een duidelijk verband tussen de ondersteunende vakken en het Grafisch Vormgeven zelf, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen verantwoordelijkheid en speelruimte binnen deze vakken.

[ terug naar boven ]


Grafisch Vormgeven is gericht op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontplooien van de daarvoor benodigde creativiteit en inventiviteit, in het bijzonder bij het gebruik van grafische beeldelementen, typografie, vorm, beeld, zowel in zwart-wit als in kleur.
Het onderricht van de diversiteit binnen het grafisch ontwerp en de toepassingen daarvan.
Het onderkennen van de technische mogelijk- en onmogelijkheden.
De 'state of the art' zowel creatief als technisch.
De logische vertaalslag naar de huidige praktijk.
Het helder leren onderscheiden van de problemen die zich voordoen binnen het vormgevingsproces; het leren analyseren, ordenen en coördineren van gegevens en uitkomsten.
Het leren zien en ervaren van wetmatigheden die optreden op het gehele terrein van vorm, kleur, massa, ritme enz. en de individuele appreciatie daarvan.
Het zien van het verband van het grafisch ontwerpen als totale activiteit met het maatschappelijke en culturele kader waarin het plaats heeft.
Gedurende de opleiding wordt gewerkt aan de hand van basisoefeningen en van praktijkopgaven waarin deze oefeningen hun toepassing vinden. Daarnaast zijn er enige meer omvattende, praktische projecten waarin ook de andere vakken deelnemen zonder dat dit ten koste gaat van eigen verantwoordelijkheden en speelruimtes binnen het afzonderlijke vak. In deze toch beperkte opleiding moet de ontwerpvaardigheid, zowel handmatig als digitaal, noodgedwongen ondergeschikt zijn aan het kritisch leren kijken en oordelen. Daarom staat deze aanpak, die tot een bepaalde opzet en benadering leidt, centraal in deze opleiding.

Na de driejarige opleiding beschikt de cursist over voldoende creatieve/technische bagage om zelfstandig zijn/haar weg te kunnen vinden binnen vormgevend Nederland. De opleiding geeft geen garantie tot het makkelijker vinden van een werkplek. Het enthousiasme in relatie tot de leerstof en middelen welke door de docenten zal worden overgebracht, mede door koppeling van creatief/praktisch/technisch denken in Grafisch Vormgeven, geeft de cursiste waardevolle extra's welke als zodanig, in de communicatie-branche worden gewaardeerd. Het zelfstandig werken en het zoeken naar eigen oplossingen, het eigen handschrift en de eigen identiteit, staan centraal in de opleiding. De cursist wordt regelmatig getoetst op zijn/haar kennis- en kundeniveau. Door middel van een regelmatige objectieve beoordeling ontstaat er een algemeen gemiddelde welke per jaar als blijk van waardering wordt neergeschreven. In het derde jaar werken de cursisten, naast de eigen opdrachten, gezamenlijk naar een eindpresentatie van het eigen werk. Primair is deze presentatie bedoeld om in gezamenlijke geest een project te realiseren met als doel de problematiek rond de organisatie, locatie en logistiek te ervaren. Secundair om zich te profileren aan 'het publiek' en huidige c.q. toekomstige werkgevers.

Kandidaten voor de opleiding wordt vooraf de mogelijkheid geboden zich ruim te informeren naar de inhoud van de opleiding. (d.m.v. open dagen, adviesgesprek of vrijblijvend deelname aan een les). Door een constante terugkoppeling van docenten en cursisten wordt de opleiding jaarlijks aangepast. Dit geeft de ruimte om het niveau van de opleiding te waarborgen en kandidaten een adequaat advies te geven in toekomstige richtingen binnen het vakgebied. De docenten zijn werkzaam in de praktijk van de Nederlandse Vormgeving en/of geven les aan een Grafisch Lyceum of ander onderwijsinstituut.

[ terug naar boven ]

Grafisch Vormgeven. Wat verstaan we eronder

 

 

 

 

 

 

 

 


Vormgever. Hij/zij die vorm geeft. … geving.
Het brengen in of tot een bepaalde vorm; compositie. In relatie tot industrieel vormgeven.
De vertaling naar grafisch is: Grafisch vormgeving, het brengen in of tot een bepaalde vorm; compositie. Het geven van een goede en aantrekkelijke vorm (en kleur) aan producten binnen de communicatie-industrie.
Voor Ontwerpen geeft van Dale; uitdenken en in schets brengen.
Een ontwerper is iemand die ontwerpt.
Geen van beide samenstellingen komt dus écht voor in het Nieuw Nederlands Woordenboek van Van Dale. Het is daarom van belang dat we binnen de opleiding eenduidig dezelfde benamingen voeren om spraakverwarringen te voorkomen. Voor alle duidelijkheid.
De opleidingsnaam is Grafisch Vormgeven en er wordt binnen de opleiding zowel grafische vormgeving als grafisch ontwerpen onderwezen. Binnen de opleiding verstaan we onder Grafisch Vormgeven alle vormgevingsactiviteiten op welk vlak dan ook binnen de communicatie-branche. Zowel in gedrukte vorm, in welke techniek dan ook, als in beeldend en audiovisueel, DVD producties, Internet en Broadcasting. Niemand zal echter zwaar tillen welke vorm er gebruikt wordt in de spreektaal. Het is aan een ieder om er voldoende inhoud aan te geven.

De diverse disciplines verhouden zich als volgt
Grafisch Vormgeven wordt binnen de opleiding gezien als totaal verzamelnaam. Grafische vormgeving en het grafisch ontwerp worden vorm gegeven en/of ontworpen door:

Zelfstandige grafisch ontwerpers/vormgevers.
Grafisch ontwerpbureaus.
Conceptmakers Conceptteams (art-copy)
Grafisch ontwerp/vormgevings-bureaus Werktekenstudio's Studio's binnen organisaties.
Lay-out/DTP medewerkers
Operators Reclame- advies bureaus Instituten.
Overheid/diensten.
Bedrijven/Instellingen.
Televisiemakers.
AV-bedrijven.
Fotostudio's.

Particulieren/Zelfstandigen.
Webdesigners.
Interactive bureaus.

Het werkterrein van de vormgever/ster (ook misverstanden over; men spreekt van zowel mannelijk en vrouwelijk over vormgever, net als architect enz.) kan dus zeer breed zijn. Het kan het vormgeven van interactieve producten zijn alswel de set bedenken voor een tv-show of fotografieproductie. De vormgever kan zich bezig houden met zowel tekst als beeld, de idee staat echter centraal en de uitvoering door derden zal veelal in samenspraak met de vormgever gebeuren. Dat maakt het vak Grafisch Vormgeven zo leuk, je kunt je in alle richtingen bewegen, van user-interfaces tot webdesign, van huisstijlen tot verpakkingen, van tijdschrift tot billboard en van ingezonden mededelingen tot corporate campagnes. Veelal zijn vormgevers breed georiënteerd, specialisaties vinden natuurlijk ook plaats. Ieder die wil vormgeven kan, wanneer hij/zij zich daar ook daadwerkelijk toe zet, zijn/haar plaats vinden in Vormgevend Nederland en mogelijk ver daarbuiten.

[ terug naar boven ]

De rol en de plaats van de computer binnen de opleiding Grafisch Vormgeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grafisch vormgever in de dagelijkse praktijk anno nu geeft per definitie vorm met behulp van de computer. Binnen 'het gebouw' neemt de computer een centrale plaats in. Binnen de opleiding Grafisch Vormgeven eveneens. Toch werken we niet met computers, wordt er geen les in gegeven, krijg je geen tips en trucs mee hoe je het beste een masker kunt maken, hoe je een interactieve presentatie in elkaar zet of hoe je een bewegend beeld in Java/HTML moet programmeren. De computer (met name de Mac) speelt een belangrijke rol in de vormgeving-praktijk. Er is geen vormgever die zonder Mac werkt, geen vormgever ook die zonder een potlood of viltstift werkt. De rol en de plaats van de Mac is bijzonder groot als onderdeel van de lessen van de opleiding gedurende de drie jaar vormgeven. De computer zien we als hulpmiddel, als een duur potlood of schetsblok, als een instrument waar je artwork mee kunt produceren, als productie-unit, als presentatie-middel en als een volledig geïntegreerd multimediasysteem, als een totaal communicatiemiddel.
Het accent binnen de opleiding Grafisch Vormgeven ligt op vormgeven. Dat wordt gedurende de drie jaar onderwezen. Binnen de opleiding heeft de computer een eigen plaats en wordt daar waar nodig ingezet. Denk hierbij aan het realiseren van beeld en opmaak maar ook aan het realiseren of gebruik maken van websites. Om de digitale kennis eigen te maken zijn er binnen het Art & Design College tal van cursussen, op verschillende vakgebieden. Cursisten die de drie jaar Grafisch Vormgeven volgen genieten een korting op de cursuskosten van deze specifieke cursussen. Naast de ingeroosterde lessen die onderdeel uit maken van het programma organiseert het Art & Design College, op verzoek, korte "ver-ken" softwarecursussen van 1 á 2 zaterdagen. Binnen de cursus worden een aantal avonden ingeroosterd om kennis te nemen of verdieping te zoeken in de verschillende softwarepakketten die de vormgever gebruikt.

Onze tijd beweegt snel, de veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Wat vandaag actueel is, is morgen met versie zoveel ge-updated. Automatisering staat voor: constant bijblijven. De vormgever moet (noodgedwongen) bij blijven met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitaliseringprocessen, updates en nieuwe releases van diverse softwarepakketten alsmede nieuwe hardwareapparatuur, processoren van in- en externe diveces. De informatietechnologie is onlosmakelijk verbonden met ons vak Grafisch Vormgeven en onze maatschappij. Door je er in te verdiepen, écht te verdiepen, realiseer je een voorsprong op anderen. Zowel technisch als creatief. Er is zo ongelooflijk veel meer mogelijk met behulp van de computer. Het is dan ook veel meer dan een aanbeveling om indien je niet over een computer beschikt er zo snel mogelijk een aan te schaffen. Desnoods tweedehands. Ontdek de ongelooflijke mogelijkheden en maak er tijdens de opleiding optimaal gebruik van. Hoe zit het met al de computers die op school staan? Die worden op de dagschool en voor de speciale cursussen van het Art & Design College gebruikt.

De essentie van onze opleiding is Grafisch Vormgeven.
De idee staat centraal, met de vertaling ervan. Analoog of digitaal. In het eerste jaar ligt de nadruk op het ontdekken van eigen mogelijkheden, in het tweede jaar de eigen signatuur en in het derde jaar de totaalprojecten vanuit een conceptmatige invalshoek. Tijdens de lessen maken we geen fysiek gebruik van computers.
Bij de uitwerking wordt dat wel verwacht. Daarom zul je (snel) zelf over een computer-apparatuur en software moeten (kunnen) beschikken om de opdrachten thuis zelfstandig uit te kunnen werken. Naast de vele mogelijkheden die de computer creatief biedt is het bij uitstek een communicatiemiddel. De toekomst van de vormgever wijst in de richting van de digitale communicatie. Dat wil zeggen dat er in de toekomst (vandaag al) een steeds grotere vraag zal komen naar digitale vormgevers. Daar kun je nu al aan werken.

Inhoudelijke informatie over het gebruik van de computer in de vormgevingspraktijk kun je krijgen van de docenten en coördinator.

P.s.
In bijna alle gevallen werkt de vormgever op een Mac. De afgelopen jaren is er ook steeds meer soft- en hardware op Windows georiënteerde platforms beschikbaar. De particulier/consument maakt over het algemeen gebruik van een Windows platform. Er is binnen de grafische industrie een lichte verschuiving naar Windows waarneembaar. Binnen de opleiding is er geen echte voorkeur. Het gaat om een eindproduct, platform onafhankelijk.

Het Grafisch Lyceum kan geen kortingen op hard- en software garanderen maar er worden jaarlijks onderhandelingen gevoerd met de leveranciers. Stel je op de hoogte van de eventuele kortingen bij de administratie van het Art & Design College.

[ terug naar boven ]

Toetsingen, beoordelingen, waardering en aanwezigheid

 

 

 

 

 

 

 

De cursisten worden door alle docenten op parate kennis en vaardigheden getoetst. De docent geeft in het begin van het opleidingjaar zijn beoordelings/toetsings-criteria aan als de basis van het opleidingjaarplan. Dit wil dus zeggen dat er per docent een verschillend toets- of beoordelingssysteem zal bestaan, welke tijdens een eindvergadering in samenhang met de andere onderdelen, de prestatie en de aanwezigheid, omgezet zal worden naar een eindwaardering, welke voor het eerste jaar en tweede jaar zal resulteren in een overgangscertificaat. Voor het derde jaar zal na de eindpresentatie de definitieve waardering, aan de hand van behaalde totaalresultaten, na een eindpresentatievergadering, op het de cijferlijst van het diploma worden vermeld. Alle resultaten en prestaties gedurende de drie jaar zullen een rol spelen bij deze eindwaardering. Voor de eindpresentatie zal ruim voor de vastgestelde datum door de docenten de beoordelingscriteria bij de cursist bekend worden gemaakt. Tijdens alle opleidingjaren zal de cursist regelmatig door de docent worden getoetst en op de hoogte worden gehouden van zijn/haar vorderingen.

De waardering van het werk op de certificaten wordt gedaan middels hele en halve cijfers.

De waardering door het jaar heen, zoals reeds aangegeven, kan per docent verschillend zijn; de een zal met cijfers werken, de ander met letters, de ander met eigen coderingen.
O = onvoldoende (onder de 6)
V = voldoende (6-7)
G = goed (8-9)
Tijdens de eindvergaderingen worden door de docenten de verschillende eigen waarderingen omgezet naar hele of halve cijfers.

De docenten zullen de cursisten aan het begin van het jaar duidelijk maken hoe het jaar er qua opdrachten uit zal zien en op welke manier de toetsen/waarderingen zal plaatsvinden. Waar wel en waar geen specifieke waardering voor worden gegeven en wanneer de eindwaardering door de docent zal plaatsvinden.

Naast de hierboven genoemde waardering speelt de aanwezigheid een rol in de jaarlijkse eindwaardering. De minimale grens van 80% mag niet overschreden worden. Toetsing van de norm vindt plaats door middel van absentielijsten.

Voor de cursisten van de derde klas zal er het hele jaar door een waardering worden uitgesproken maar het accent ligt bij de eindpresentatie. Deze eindpresentatie is zoals omschreven in de doelstelling mede bedoeld om een objectieve eindwaardering na drie jaar Grafisch Vormgeven te kunnen geven. Alle docenten van het derde jaar zullen dan ook aanwezig zijn om het werk te beoordelen. Als 'objectieve waarnemers' zullen de coördinator en een gastdocent tevens het werk mee beoordelen en bij ernstige twijfelgevallen zullen hun stemmen doorslaggevend zijn bij de eindwaardering. Als locatie voor de eindpresentatie staan een aantal ruimtes van het Grafisch Lyceum tot de beschikking. De praktijk heeft geleerd dat de cursisten graag een andere ruimte zoeken om het ‘werk’ te presenteren. De keuze in deze is geheel vrij. De cursist krijgt 15 minuten de gelegenheid om zijn/haar werk professioneel te presenteren. Na de presentatie volgt een eindvergadering door de docenten waarna overgegaan kan worden tot het uitschrijven en meegeven van het diploma. Altijd qua tijdsmoment in onderling overleg met de desbetreffende derde jaars, cq de eventueel aanwezige eindpresentatie-commissies. Het resultaat van drie jaar Grafisch Vormgeven kan gepresenteerd worden aan het publiek door een nader te definiëren uiting. In het derde jaar wordt hier in een vroeg stadium aandacht aan besteed om met cursisten en docenten een bijzondere afsluiting te realiseren.

Aan het eind van het eerste en tweede leerjaar zal een informele presentatie plaatsvinden op de laatste opleidingavond. Tijdens deze 'presentatie' wordt het gemaakte werk door cursisten en docenten bekeken en besproken met als doel om de progressie gedurende het jaar te zien en met elkaar inhoudelijk over elkaars werk en de opleiding te praten. Tijdens deze informele presentatie worden, na de te houden eindvergadering op deze avond, de overgangscertificaten uitgeschreven en meegegeven aan de cursisten. Het is mogelijk om deze presentatieavond breder op te zetten, niet alleen voor cursisten en docenten maar ook voor ouders, partners, vrienden en bekenden.

[ terug naar boven ]

Thema-avonden

Een of tweemaal per cursusjaar worden er zogenaamde thema-avonden georganiseerd. Het woord zegt het al: de avond draagt een centraal thema en op deze avond wordt er door alle cursisten uit het eerste, tweede en derde jaar en alle docenten gewerkt aan dit centrale thema welke veelal een goed of nobel doel dient.
Deze thema-avonden zijn niet vrijblijvend het is verplicht voor een ieder. De reden hiervan is om met elkaar, in gemêleerde groepjes, samen in één avond tijd iets heel bijzonders tot stand te brengen.

[ terug naar boven ]

De vakken

 

Fotografie Grafisch Vormgeven, eerste, tweede en derde leerjaar

 

 

 

 

 

Fotografie [zowel digitaal als analoog] moet binnen de opleiding Grafisch Vormgeven gezien worden als een verregaande kennismaking met het begrip fotografie. In al haar verschijningsvormen in relatie tot het vormgeven. De techniek is ondergeschikt, de idee, de creatie staat centraal. Fotografie als communicatiemedium binnen de vormgeving. Cursisten maken zich de terminologie van de fotografie in relatie tot Grafisch Vormgeven eigen. Door middel van theoretische- en praktische opdrachten wordt de cursist gedurende 3 jaar fotografische kennis/inzicht overgedragen om deze toepasbaar te maken binnen de eigen ontwerp-opdrachten maar deze ook door derden uit te kunnen laten voeren. Het is de bedoeling dat de cursist inzicht krijgt welke fotograaf waarvoor te gebruiken. Voor dit inzicht is het van belang praktijkoefeningen uit te voeren. Het is geenszins de bedoeling dat er een opleiding fotografie gegeven wordt. Het vak fotografie is een ondersteunend vak bij Grafisch Vormgeven. Het accent ligt met name op de creatieve invulling van het begrip fotografie. Het leren zien van beelden, de beoordeling hiervan, de toepassing hiervan. Daarnaast is het van belang dat de cursist op de hoogte is van de technische mogelijkheden van het medium fotografie in creatieve en technische zin. Beeldwerking, het ‘wegschrijven van beeld, compressie en extenties zijn enkele belangrijke onderwerpen.
Het is van belang dat de cursist de huidige en nieuwe vormen van beelddragers kent. Er wordt van de cursist verwacht dat deze over een goede camera beschikt of kan beschikken.

[ terug naar boven ]

Moderne kunstgeschiedenis, eerste leerjaar

De cursist zal in dit eerste jaar door middel van zelfwerkzaamheid en onderricht bewust maken van hetgeen er op het gebied van Grafische Vormgeving, zowel in print als in andere mediavormen (tv, buitenreclame, internet, enz.), kunst en architectuur de laatste jaren plaats vindt. Breed van opzet, met een duidelijke relatie naar Grafisch Vormgeven. Welke typografiën zijn in of uit, heeft architectuur invloed op de grafische vormgeving, hoe belangrijk is de rol van televisie of andere mediavormen. Is een campagne van een bekend biermerk kunst of namaak, hoe wordt er tegen de illustratie aangekeken vanuit de kunstwereld en hoe wordt er naar kunst gekeken vanuit de vormgevingswereld. Welke invloeden zijn duidelijk merkbaar, welke landen en personen spelen een belangrijke rol en waar werden en worden de trends gezet. In dit jaar zal er ook gewerkt worden aan een historisch overzicht van stijlen in westerse kunstgeschiedenis, zodat gebruik van oude stijlen in grafische vormgeving herkenbaar wordt.

[ terug naar boven ]

Moderne kunstgeschiedenis, tweede leerjaar

Voortzetting van de doelstellingen uit het eerste jaar Moderne Kunstgeschiedenis. Verdieping en verbreding van de lesstof in nauwe samenhang met het niveau van de vakken Grafisch Vormgeven in het algemeen. In dit tweede leerjaar zal er ook verder gewerkt worden aan een historisch overzicht van stijlen in westerse kunstgeschiedenis, zodat gebruik van oude stijlen in grafische vormgeving herkenbaar wordt.

[ terug naar boven ]

Theorie Grafische Technieken, eerste leerjaar

 

 

 

De cursist kennis en inzicht te verschaffen in de grafische technieken, in het grafische productieproces. Dat klinkt eenvoudig, alsof er één werkwijze is waarop verschillende productiewijzen tot stand komen, maar vandaag de dag worden er honderden verschillende productiewijzen toegepast, goed en niet goed afgestemd op het verlangde eindproduct. Alle grafische producten hebben hun oorsprong in 'de idee', maar vanaf de volgende fase, het vormgevingsproces, zou rekening gehouden moeten worden met de beperkingen en de riante mogelijkheden van die vele technieken en hun financiële consequenties. Inzicht in die technieken, soms in hun historische ontwikkelingsgang maakt ook de toekomstige ontwikkeling begrijpelijk. De vaktaal die in de grafische bedrijven gesproken wordt, verreist kennis van die terminologie, inzicht in de diverse productiemogelijkheden, vanaf het ontwerp via drukvormvervaardiging en drukmethoden, tot en met het verpakken. Een scala aan veelsoortige informatie die veel te uitgebreid is om dit zelf in de opleiding Grafisch Vormgeven toe te kunnen passen, dat is ook niet het doel van de opleiding. Het verschaft de belangrijke theoretische ondergrond die binnen de andere vakken toegepast kan worden.

[ terug naar boven ]

Grafisch Vormgeven, eerste leerjaar

 

 

 

De cursist door verschillende invalshoeken duidelijk maken hoe het proces van Grafisch Vormgeven zich kan manifesteren. De diverse docenten gebruiken dezelfde leerstof maar geven daar ieder een eigen inhoud aan door lesmateriaal, apparatuur, onderricht en toetsing. Het doel van het eerste jaar is om de cursist op de hoogte te brengen met de basiskennis en vaardigheden om in het tweede jaar zelfstandig vormgevingsproblemen te kunnen oplossen. Het accent ligt op Grafisch Vormgeven en op de basiskennis binnen de vormgeving; de letter, tekst, de verwerking en toepassing ervan. Beeld, vorm en illustratie, de toepassing, de creatie, de techniek. Tijdens het jaar kan de cursist een mogelijke voorkeur voor één van de drie richtingen aangeven en in overleg met beide docenten de keuze maken om zelfstandig verder te gaan in een bepaalde specialisatie. Tussen de docenten Grafisch Vormgeven is er regelmatig overleg om de lesstof continue op elkaar af te blijven stemmen.

[ terug naar boven ]

Grafisch Vormgeven, tweede leerjaar

 

In het tweede jaar ligt het accent op de grafische vormgeving totaal. Het uitwerken van de idee naar een representatief vormgevingsproduct. Belangrijk is het de cursist zijn eigen stijl binnen het ontwerpen gaat vinden. Het onderzoek naar eigen aard van beeldelementen, tekens, kleur en gevoelens voeren de boventoon binnen de vormgeving in dit jaar. In dit tweede jaar zullen de accenten per docent verschillend liggen. De ene docent zal zich met name op het typografische vormgevingsvlak begeven en de andere docent op het vormgevingstechnische vlak. Creatie staat bij beide vakken centraal. De keuze welke richting de cursist zal volgen is aan het eind van het eerste jaar in onderling overleg vastgesteld. De cursist kan dus zelf aangeven aan welk onderdeel hij/zij de meeste aandacht wil gaan geven. Binnen de andere vakken is het aan de cursist om het accent op ofwel het typografische ofwel op het grafische te leggen. Wanneer er tijdens dit tweede jaar blijkt dat er zeer duidelijke behoefte bestaat om zeer specifiek ook in de andere vakken deze specialisatie door te zetten qua lesmateriaal en docenten, zal hier, wanneer dit door de cursisten duidelijk wordt aangegeven, het komende jaar actie op worden ondernomen om dit binnen de lesstof te brengen.

[ terug naar boven ]

Grafisch Vormgeven, derde leerjaar

 

 

 

 

 

grafische vormgeving 2012

presentatie 2012 -
klik erop voor PDF (17 MB)

Het derde jaar Grafisch Vormgeven zal met name gericht zijn op het werken naar een eindpresentatie van het eigen werk, op welke manier dan ook. In overleg met de cursisten en docenten. Belangrijk in het derde jaar is ook de koppeling naar de andere vakken. De problemen zo breed mogelijk benaderen en zo breed mogelijk laten beantwoorden door verschillende docenten. Nadruk zal komen te liggen op de eigen stijl en de ontwikkeling creatief, praktisch en esthetisch totaal. Veel opdrachten in een betrekkelijk korte tijd. Het plannen van opdrachten en het opdrachtverloop is in het derde jaar zeer belangrijk. Terugkoppeling na ieder onderdeel is een absolute must. Overleg ook. Beoordeling moet regelmatig geschieden om zowel de cursist als mededocenten op de hoogte te houden van de vorderingen en de plaats waar een cursist staat. Van de cursist wordt verwacht dat deze iedere opleidingavond aanwezig is om met name van elkaars werk te leren en samen te zoeken naar de beste oplossingen. Vormgeven doe je vaak met de (creatieve) steun van anderen en binnen het leerproces is het van belang dat de cursist ook van de fouten van anderen leert. Het jaar wordt afgesloten met een presentatie van eigen werk op welke manier dan ook, als tentoonstelling, presentatie aan potentiële opdrachtgevers, werkgever, familie, vrienden en kennissen. Het werk kan mogelijk in een boekwerk vervat worden. Als waardering voor drie jaar Grafisch Vormgeven en wanneer het derde jaar met voldoende gevolg is doorlopen, ontvangt de cursist het diploma Art & Design College Grafisch Lyceum Utrecht en mag hij of zij zich na drie jaar Grafisch Vormgeven aan het Art & Design College met recht junior Grafisch Vormgever noemen. Men mag zich Grafisch Vormgeven noemen wanneer er zelfstandig voldoende aantoonbare werkstukken of projecten zijn gerealiseerd die binnen een professionele opdrachtsfeer zijn gemaakt in opdracht van derden, welke voldoen aan de basisuitgangspunten van de vormgeving. Men heeft minimaal twee jaar praktijkervaring nodig om zich Grafisch vormgever te noemen. Grafisch Vormgeven is een vrij beroep, wanneer men zich aansluit bij de beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers [bNO] kan en mag men dit achter de naam plaatsen. Het geeft de opdrachtgever een bepaalde garantie in kwaliteit. Grafisch Vormgeven kun je leren, maar je moet het bovenal in je hebben. Door het werk te tonen wat je de afgelopen drie jaar hebt gemaakt is dit hard te maken. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden… Aan het begin van het derde jaar zal er door de coördinator een uiteenzetting gehouden worden over de gang van zaken met betrekking tot de eindpresentatie. In onderling overleg worden mogelijk contactpersonen uit klassen en docenten gekozen.

[ terug naar boven ]

Tekenen, eerste leerjaar

In het eerste jaar wordt geen kleur gebruikt. Dit, om het programma niet te overbelasten en moeilijker te maken dan het al in dit eerste jaar is. De nadruk komt vooral te liggen op het 'losmaken', zodat de eigen specifieke eigenschappen van elke cursist zo sterk mogelijk ontwikkeld worden. Het vergeten kost meer tijd dan het aanleren. ‘Willen we vormgevers, die niet allemaal met dezelfde oplossing komen, dan zullen we nog meer aan deze individuele vermogens moeten werken. Creativiteit niet laten wegdrukken door techniek.’

[ terug naar boven ]

Tekenen, tweede leerjaar

In dit jaar wordt veel aandacht gegeven aan het schetsen, het eigenlijke vormgeven dus, binnen het vak tekenen uiteraard en hoe je deze schetsen het beste kunt overzetten naar het uiteindelijke formaat. Wat zijn de problemen van dit overzetten. Techniek wordt belangrijker, maar blijft heel duidelijk op de tweede plaats komen. Ideeën uitwerken op schetsformaat en hier 'wat mee doen' is het belangrijkste. Techniek kan later altijd nog worden toegevoegd. Het ontwikkelen van de eigen handschrift is het hoogste doel en zal daarom ook de meeste aandacht krijgen.

[ terug naar boven ]

Tekenen, derde leerjaar

 

 

 

Het derde jaar tekent zich door een praktisch karakter. Overigens zonder de creativiteit in te laten boeten. Een samengaan van de twee belangrijke aspecten, techniek en creativiteit. In ieder geval is het te hopen dat de cursisten hun eigen handschrift hebben kunnen vasthouden en deze aan een dosis techniek (precies zoveel als nodig) kunnen koppelen. Andersom lijkt mij haast onmogelijk, alhoewel de meningen hierover waarschijnlijk zullen verschillen. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er bij gezamenlijke opdrachten zeer weinig fantasierijke oplossingen uit de bus kwamen. Was hier de technische beperking zodanig dat de creativiteit totaal dood sloeg? Of was er te weinig creativiteit aanwezig (valt te betwijfelen gezien oplossingen eerdere opdrachten). Dus, de cursisten leren om te gaan met een technisch gegeven en toch een creatieve oplossing bedenken. Meer schetsen. Met schetsen wordt bedoeld dat de cursisten meer met het ontwerpen bezig moeten zijn dan met het uitvoeren van een ontwerp waar misschien nog niet genoeg mee geprobeerd is (onderzoek). Het uitvoeren van een ontwerp, met de juiste gegevens, is voor iedereen haalbaar. Het maken van een goed ontwerp niet…

[ terug naar boven ]

Productie Grafisch Vormgeven, tweede leerjaar

De optimale relatie weten te leggen tussen grafische vormgeving en de technische uitvoering hiervan. Binnen het vak Productie van het Grafisch Vormgeven staat de weg weten centraal. Voordat het echter zover is dat men op stap kan in Technisch Grafisch Nederland zal de cursist eerst moeten weten waarnaar hij/zij op zoek is en welke wegen hij/zij daartoe kan bewandelen. De cursist krijgt inzicht in de kostenstructuur van het verwezenlijken van zijn/haar ontwerp. Ook leert de cursist binnen begrotingen te werken welke vooraf door de cursist of docent zijn vastgesteld. In grote lijnen worden alle technische aspecten behandeld van eigen vormgeving en van anderen. Inzicht in de complexiteit van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het realiseren van diverse grafische projecten. In 2D alsmede 3D, zowel in print als in andere mediavormen. Het onderzoek, het bijhouden van een persoonlijk plakboek en het bestuderen van praktische, technische problemen vallen binnen het opleidingprogramma. Aan de hand van vragen, werkstukken en praktijkvoorbeelden wordt het inzicht in de loop van het opleidingjaar vormgegeven en beoordeeld. Voor de eindpresentatie wordt tijdens de opleiding een of meerdere opdrachten/werkstukken gegeven welke op de eindpresentatie getoond/aanwezig dienen te zijn. Voor zover dit mogelijk is worden de lessen gegeven in aansluiting op, of als aanvulling op de lesstof van collega docenten. Afhankelijk van de voorkennis, inzicht en in het belang van het te behandelen onderwerp wordt per onderwerp tijdens de opleiding beoordeeld in hoeverre hier de nodige tijd, cq aanpassingen op zullen plaatsvinden. Onderstaand lesprogramma en lesonderwerpen geven de grote lijn aan.

[ terug naar boven ]

Production Traffic, derde leerjaar

De doelstelling van dit jaar is de cursist inzicht te geven in de opzet, organisatie en uitvoering van drukwerk. Werkend vanuit een probleemstelling (van de opdrachtgever) naar een bepaald doel (communicatie), waarbij het resultaat (uitvoering, prijs, levertijd, organisatie en informatie) van tevoren is bepaald. Daarnaast de cursist kennis te laten nemen van de marketing- en reclame doelen van waaruit gewerkt wordt. De cursist ook kennis te laten nemen van de bedrijfsmatige en maatschappelijk/juridische aspecten van het operations werkgebied.

  Inschrijven

 

 

 

 

 

 

 

[ terug naar boven ]

> update van 05.01.2018 <